Innledning

Disse kjøpsvilkårene regulerer forbrukerkjøp av varer fra Saab Tekstil via Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, som gir deg som forbruker ufravikelige rettigheter. Disse lovene finner du på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen er ment å supplere, ikke begrense, dine lovbestemte rettigheter.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For ytterligere informasjon om disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen

Avtalen består av disse kjøpsvilkårene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen, og eventuelle særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid går særskilt avtalte vilkår foran, forutsatt at de ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen utfylles av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Saab Tekstil, org.nr.: [org.nr.], heretter kalt selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, heretter kalt kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og eventuelle tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Eventuelle tilleggskostnader som selger ikke har informert om før kjøpet, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

5. Betaling

Betaling for varer skjer ved forskuddsbetaling. Varene sendes som hovedregel innen 3 arbeidsdager. I høysesonger og ved høytider kan forsendelsen ta opptil 5 arbeidsdager.

Ved betaling med kreditt- eller debetkort, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling.

6. Levering

Levering anses som skjedd når kjøperen, eller hans representant, har mottatt varen.

Hvis ikke leveringstidspunkt er oppgitt i bestillingsløsningen, skal varen leveres til kjøperen uten unødig opphold, senest 30 dager etter bestilling. Varen leveres til kjøperens adresse med mindre annet er avtalt.

7. Risiko for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når han, eller hans representant, har mottatt varen i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi melding om bruk av angreretten innen 14 dager. Angrefristen inkluderer alle kalenderdager. Hvis fristen utløper på en helgedag, forlenges den til nærmeste virkedag.

Melding om bruk av angreretten må være sendt før fristens utløp. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (f.eks. via e-post eller brev).

Angrefristen løper fra dagen etter varen er mottatt. Ved abonnement eller regelmessige leveranser, løper fristen fra dagen etter første leveranse.

Hvis selger ikke informerer om angreretten og standard angreskjema før avtaleinngåelsen, utvides angrefristen til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen. Dersom selger gir opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper fristen 14 dager etter mottak av opplysningene.

Ved bruk av angreretten skal varen returneres til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager etter melding om bruk av angreretten. Kjøper dekker returkostnadene med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å informere om dette. Selger kan ikke kreve gebyr for bruk av angreretten.

Kjøper kan teste varen forsvarlig for å fastslå dens art, egenskaper og funksjon uten at angreretten bortfaller. Dersom testing går utover hva som er nødvendig, kan kjøper bli ansvarlig for eventuell verdireduksjon.

Selgeren skal refundere kjøpesummen uten unødig opphold, senest 14 dager etter mottak av melding om bruk av angreretten. Selger kan holde tilbake betalingen til varen er mottatt eller kjøper har fremlagt bevis for at varen er sendt tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpers rettigheter

Dersom selgeren ikke leverer varen til avtalt tid, og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøperen i henhold til forbrukerkjøpslovens kapittel 5 holde tilbake kjøpesummen, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning.

Meldinger om mislighold bør av bevishensyn være skriftlige (f.eks. via e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selgeren. Dette gjelder ikke dersom det foreligger en hindring selger ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre vesentlig ulempe eller kostnad for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse. Hvis hindringen faller bort innen rimelig tid, kan kjøper kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper retten til å kreve oppfyllelse dersom kravet fremmes urimelig sent.

Heving

Kjøper kan heve kjøpet dersom selger ikke leverer varen innen en rimelig tilleggsfrist. Kjøper kan heve umiddelbart hvis selger nekter å levere eller dersom avtalt leveringstid var avgjørende for avtalen.

Krav om heving må fremmes innen rimelig tid etter at kjøper ble kjent med leveringen.

Erstatning

Kjøper kan kreve erstatning for tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder ikke dersom selger godtgjør at forsinkelsen skyldes en hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne forutses på avtaletiden, unngås, eller overvinnes.

10. Mangel ved varen – kjøpers rettigheter og reklamasjonsfrist

Ved mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid gi selger melding om at han vil påberope seg mangelen. Reklamasjon er tidsnok dersom den skjer innen 2 måneder etter at mangelen ble oppdaget.

Kjøper kan ved mangel holde tilbake kjøpesummen, kreve retting eller omlevering, kreve prisavslag, heve avtalen og/eller kreve erstatning, jf. forbrukerkjøpsloven kapittel 6.

Reklamasjon bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøper kan kreve retting eller omlevering av varen. Selger kan motsette seg kravet dersom det er umulig eller volder urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal skje innen rimelig tid. Selger har ikke rett til mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Prisavslaget skal svare til verdireduksjonen varen har.

Heving

Kjøper kan heve avtalen dersom mangelen ikke er uvesentlig og ikke blir rettet eller omlevert.

11. Selgerens rettigheter ved kjøpers mislighold

Ved kjøpers mislighold kan selgeren i henhold til forbrukerkjøpsloven kapittel 9 holde tilbake varen, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning. Selgeren kan også kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve betaling. Kravet tapes hvis selger venter urimelig lenge med å fremme det.

Heving

Selger kan heve avtalen ved vesentlig mislighold fra kjøper. Selger kan ikke heve dersom kjøpesummen er betalt. Selger kan fastsette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og heve kjøpet hvis kjøper ikke betaler innen fristen.

Renter og inkassogebyr

Ved forsinket betaling kan selger kreve renter etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet sendes til inkasso etter forutgående varsel, og kjøper kan da bli ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr som dekker selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Dette er spesielt relevant hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen kan inngis her: http://ec.europa.eu/odr.